Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00,στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα συζήτησης:
– Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ανάκληση της με αρ. 191/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
– Απευθείας ανάθεση, μετά από διαπραγμάτευση της «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για πραγματοποίηση εκδρομής (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
– Οριοθέτηση θέσεων Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχ.Σπυριδάκης)
– Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
– Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντ.Πετράς)
– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού περιβάλλοντος στον οικισμό Καλαμαύκας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Αποδοχή της με αριθμ. 21635/19-11-2015 Απόφασης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των ειδικών όρων έγκρισης υπογραφής σύμβασης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης τοπικών κοινοτήτων Μύθων, Μεταξοχωρίου και Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (1) «Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Φάση Β΄) (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Β΄Φάση)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγ.Στεφάνου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Σχινοκαψάλων» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για την μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρίας Τζαράκης Α.Ε.
– Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρ.199 παρ 6 Ν. 3463/2006)- Γραφείου Μηχανοργάνωσης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Τροποποίηση της με αρ 256/2014 απόφασης Δ.Σ. (Συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού) (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
– Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα και σχετικών δαπανών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Διαγραφή τελών ύδρευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Τζιρβελάκης