Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Σητείας για το οικονομικό έτος 2018.

2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Α.Υ. και διάθεση των ανάλογων πιστώσεων.

3. Έγκριση 1ου πρακτικού ( Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές Προσφορές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας « Ανταλλακτικών και ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων & Μηχανιμάτων έργου υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017», Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων.

4. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας « Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση – ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Σφάκας».

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Πλακοστρώσεις οδών των τ. κ. Πισκοκεφάλου και Πραισού».

7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρωνιά».

8. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση κατά τμήματα αγροτικών οδών Μέσα Μουλιανών – Κουκίσρες, Έξω Μουλιανών – Λίμνες, Χρυσοπηγή – Μπέμπονας».

9. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής της δ. κ. Σητείας.

Ο Πρόεδρος

Τερζής Λεωνίδας.