Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι  δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» που στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων,  του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Δικαιούχοι στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:  Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr   και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.