Ξεκινά από τις 17 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου 2019 (για τους κατοίκους εξωτερικού έως τις 17 Ιουνίου 2019) η υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Οι πολίτες καλούνται να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να εντοπίσουν το ακίνητό τους και να υποβάλλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους στη διεύθυνση του γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών Ιεράπετρας (Οδός Λοχαγού Παγωμένου Στ. 37 Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, Τηλ: 2842071225 Fax: 2842071251, e-mail: ktima.ierapetra@gmail.com). Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 15:30, Τετάρτη 08:30 – 20:30.

Οι πολίτες, μπορούν επίσης προκειμένου να αποφύγουν ταλαιπωρία και ώρες αναμονής να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους ηλεκτρονικά στους δικτυακούς τόπους www.ktimanet.gr  και www.ktimatologio.gr.

Στο Νομό Λασιθίου λειτουργούν επιπλέον: γραφείο κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου – Μιραμπέλλου 5, Αγ. Νικόλαος, (Τηλ. 2841090626), γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών στον Αγ. Κωνσταντίνο Οροπεδίου Λασιθίου, στη Νεάπολη και στη Σητεία, στο Κτίριο ΚΕ.Γ.Ε. 1ο χλμ. Ε.Ο. Σητείας – Ιεράπετρας (Τηλ. 2843026030).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Το έντυπο της Δήλωσης του Ν.2308/95 οι πολίτες μπορούν να το προμηθευτούν από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή από το www.ktimatologio.gr.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης με Τίτλο είναι:

α. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα σας (π.χ. συμβόλαιο)

β. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του (προσκόμιση και σε μεταγενέστερο χρόνο)

γ. Στοιχείο Εντοπισμού του ακινήτου

δ.  Απλό  φωτοαντίγραφο  του   δελτίου  ταυτότητας  ή διαβατηρίου σας

ε. Αποδεικτικό ΑΦΜ και για καλύτερη εξυπηρέτηση σας το Ε9

στ. Ακριβή στοιχεία επικοινωνίας. Ιδιαίτερα χρήσιμο το e-mail. Σε περίπτωση κατάθεσης της Δήλωσης από τρίτο, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη.

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης με αιτία κτήσης την Κληρονομιά (αφορά τις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει συμβόλαιο αποδοχής Κληρονομιάς) χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Στην περίπτωση Κληρονομιάς χωρίς διαθήκη υποβάλλονται τα παρακάτω:

α. Ο τίτλος του κληρονομούμενου

β. ληξιαρχική πράξη θανάτου

γ. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

δ. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης

ε. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Σε περίπτωση Κληρονομιάς με διαθήκη υποβάλλονται τα παρακάτω:

α. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)

β. ληξιαρχική πράξη θανάτου

γ. αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης

δ. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης

ε. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Για τα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης με αιτία κτήσης την Χρησικτησία (περιπτώσεις που το δικαίωμα αποκτήθηκε χωρίς τίτλο δηλ. δια λόγου, Άτυπη Διανομή κ.ά.):

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός ακίνητου (αστικού ή αγροτικού) δεν έχει συμβόλαιο, μπορεί και πρέπει να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο, αρκεί να προσκομίσει δικαστική απόφαση ή έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το κατέχει για πάνω από 20 έτη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Προσύμφωνα, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβόλαια γειτονικών ακινήτων που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο, Ε9 παλιό και πρόσφατο, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά, αναφορά των ιδιοκτητών ή προκατόχων σε παλαιότερες κτηματογραφήσεις, αποδείξεις καταβολής τελών, αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, εργασιών στο ακίνητο, οικοδομική άδεια κ.ά.

 

Ο εντοπισμός του Ακινήτου

Ο ορθός εντοπισμός και οριοθέτηση των ακινήτων (αγροτικών και αστικών) αποτελούν το συστατικό στοιχείο για τη σύνταξη και τη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου, που, ως θεσμός, εγγυάται και προστατεύει την ιδιοκτησία κατά μέγεθος, σχήμα και όρια. Η συμμετοχή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας του.

Αυτό γίνεται προσκομίζοντας κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

α. Εξαρτημένο Τοπογραφικό διάγραμμα (με Συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87).

β. Ανεξάρτητο Τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είτε περιλαμβάνει στοιχεία εντοπισμού όπως κάποιον ευρύτερο χάρτη (π.χ. Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, google maps, ορθοφωτοχάρτη) ή αναλυτικό οδοιπορικό σκαρίφημα, είτε συνδυάζεται με κάποια από τις επόμενες περιπτώσεις (γ,δ,ε).

γ. Απόσπασμα από την «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών» στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr

δ. Απόσπασμα από την ιστοσελίδα Google Maps.

ε. Συντεταγμένες του κέντρου του ακίνητου κάνοντας χρήση του GPS του κινητού τηλεφώνου.

Οι τρεις τελευταίοι τρόποι (γ,δ,ε) δεν υποκαθιστούν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Αποτελούν έναν καταρχήν εντοπισμό του ακίνητου, ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα οδηγήσουν τους μηχανικούς και δικηγόρους που απασχολούνται σε αυτό και είναι στη διάθεση των πολιτών για κάθε απορία, στην πλήρη, ορθή και τελική οριοθέτηση του ακινήτου.

 

Συνέπειες από τη μη υποβολή δήλωσης

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω συνέπειες (ν.2308/1995, ν.2664/1998 και ν.4164/2013):

– Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (μεταβίβαση κ.λπ.) επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε.

– Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.

– Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.