Δημοσιεύτηκε η υπ αριθμό 64260/19-03-2019 απόφαση της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου με θέμα «Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή και τις αργίες κατά την τουριστική περίοδο στο Νομό Λασιθίου». Σύμφωνα με αυτή:

Κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους επιτρέπεται, κατά την τουριστική περίοδο, η κατ΄ εξαίρεση λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, σε περιοχές Δήμων του Νομού που είναι ανακηρυγμένοι ως τουριστικοί τόποι., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1892/1990. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 2224/1994.

Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη Τουριστικών Λιμένων του Νομού, για τη λειτουργία των οποίων, τις συγκεκριμένες ημέρες, αρμόδια για την έκδοση σχετικής απόφασης υπηρεσία είναι ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2224/94 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4179/13.

Το ωράριο λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων για τις συγκεκριμένες ημέρες και κατά την συγκεκριμένη περίοδο ακολουθεί εκείνο των αναφερομένων στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) όπως ισχύει.

Για το απασχολούμενο στις παραπάνω επιχειρήσεις προσωπικό ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Τα υπόλοιπα καταστήματα ως προς τη λειτουργία τους ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία.