Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29601/17-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη του έργου για την ανέγερση νέου δημαρχείου στη Σητεία στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, προϋπολογισμού 4.700.00 ευρώ.

Η παραπάνω εγκριτική απόφαση, ενισχύει την επενδυτική πρωτοβουλία του δήμου Σητείας στην κατεύθυνση  κατασκευής σύγχρονων υποδομών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δια  μέσου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο επόμενο διάστημα ο δήμος Σητείας θα προβεί στην πίστωση του παραπάνω ποσού στον προϋπολογισμό και θα ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης.

Με την ενέργεια αυτή, οι δημότες αποκτούν πλέον  ένα  νέο δημοτικό μέγαρο, σύγχρονο, χωρίς να επιβαρυνθούν από πιθανή δανειοδότηση για την ανέγερσή του. Οι υπηρεσίες εργάστηκαν συντονισμένα προκειμένου ο υποβληθείς φάκελος συμμετοχής να είναι πλήρης, τεκμηριώνοντας την αρτιότητα της πρότασης σε οικονομοτεχνικό επίπεδο. Η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως συντάσσεται με την λογική της βελτίωσης των υποδομών του χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες .

Στην προεκλογική υποσχεσιολογίας, απαντούμε με απτά αποτελέσματα και έργα.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θεόδωρος Πατεράκης