Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα  με τη με αριθμό 1 Αγρονομική Διάταξη με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία του Αγροτικού Περ/ντος και πρόληψη αγροτικών αδικημάτων» (ΦΕΚ 1691/τ.Β/ 22-8-2008) ενημερώνουμε τους δημότες για την  υποχρέωσή τους να προβούν σε κοπή  όλων των προεξεχόντων προς οδούς κοινής χρήσης  κλαδιών  των δέντρων τους , θάμνων κλπ. και απομάκρυνση  των προϊόντων καθαρισμού. Με τον τρόπο αυτό  διευκολύνεται η ελεύθερη πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης συνεργείο του Δήμου και της Δ/νσης Δασών  θα προβαίνει όπου απαιτείται στην κοπή τους χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επίσης και σύμφωνα με την ίδια  διάταξη απαγορεύεται ρητά η απόρριψη στους δρόμους, στα παρακείμενα ρυάκια στους ποταμούς, στα  χαντάκια  των συσκευασιών των  φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, και άλλων αντικειμένων (πέτρες, χώματα, ξύλα, μπάζα).

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

 

Μαρία Ρουμελιωτάκη Σκυβάλου