Από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι ύστερα από την υπ‘ αριθμ. 114/19 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του ν.2190/1994 (Α΄28) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019 ορίζονται από 11/07/2019 έως 22/07/2019.
🔸 Αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο και ειδικότερα μετά την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία και στο τοπικό κατάστημα Δήμου Αγ. Νικολάου στις 11/06/2019 καθώς και την από 11-12/6/2019 δημοσίευση στην εφημερίδα Ανατολή, γίνονται δεκτές και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.