Την έγκριση των όρων της δανειακής σύμβασης , όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικώς με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Λαντζανάκης.

Κατόπιν εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης με την επισήμανση ότι πριν την υπογραφή θα πρέπει να ληφθεί από το Δ.Σ. απόφαση εγκριτική των όρων της σύμβασης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικώς και  που διαφοροποιούνται κατά περιεχόμενο από εκείνους που ενέκρινε αρχικά το σώμα ως προς το ύψος του ποσού του δανείου και της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης . Η πλημμέλεια αυτή δεν επηρέασε ουσιωδώς την ελεγχόμενη διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναφέρεται, καθώς το ποσό του δανείου και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα.

Οι όροι της δανειακής σύμβασης, όπως τελικά διαμορφώθηκαν και συγκεκριμένα ως προς τα ποσά έχουν ως εξής: για ύψος τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού 1.674.668,36 από το οποίο 75% από πόρους της ΕΤΕπ ποσό 1.256.001,27  και 25% από πόρους του Τ.Π. και Δ ποσό 418.667,09 και με ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση συνολικού ποσού 204.274,89 από το οποίο το 75% της ΕΤΕπ ποσό 150.187,16 και το 25% του Τ.Π. και Δ. ποσό 54.087,73

Όπως αναφέρθηκε η απόφαση είναι τυπικού χαρακτήρα που προβλέπεται από την διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων, αφού η αρχική σύμβαση αφορούσε το ποσό 1. 879.000 και λόγω της έκπτωσης που δόθηκε 11% , αφορά το ποσό του 1.674.668,36, δηλαδή 204 χιλιάδες λιγότερα «με αποτέλεσμα να έχουμε κι ένα ευνοϊκότερο ετήσιο  τοκοχρεολύσιο», όπως ανέφερε ο κ. Λαντζανάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ