Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  με θέματα συνεδρίασης:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019
Κατανομή του εγκριθέντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α και β βαθμούς με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Α.Ν.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με  :

1.Ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού στις διαδικασίες τήρησης Τραπεζικών συναλλαγών, κίνησης λογαριασμών κ.λ.π για την νέα Δημοτική Περίοδο

2. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης στα έργα ΠΔΕ, ΕΣΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς επίσης κι εκείνης των ταμειακών διαθεσίμων (απόφαση Υπ.Οικ.οικ 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29.08.2019 (ΦΕΚ3389/04.09.2019 τ΄Β, περί Ταμειακής Διαχείρισης φορέων γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος).

Ορισμός Ορκωτού – Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2019
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική  Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας με την επωνυμία : Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 716/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου άρθρο 1 του ΠΔ 270/81
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την ορισθείσα επιτροπή
Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ Αγίου Νικολάου Α.Ε.
Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. της ΒΙ.Π.Α.Ν. Α.Ε.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Συζήτηση – επί εγγράφου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) σχετικά με παραχώρηση έκτασης στην περιοχή Λακώνια,  όμορα του κτηριακού συγκροτήματος όπου λειτουργεί σήμερα το ΕΛΜΕΠΑ
Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών του Δήμου σχετικά με “’Eγκριση εργασιών υψομετρικής μελέτης διαμόρφωσης δρόμου εντός σχεδίου Νεάπολης Αγίου Νικολάου στο ΟΤ 131 μπροστά από την ιδιοκτησία του Εμμανουήλ Διαλυνά – Βάτση”
Συζήτηση επί εισηγήσεως τμήματος εσόδων του Δήμο το οποίο αφορά διαγραφή ποσού μετά από αίτηση του κ. Παπατζανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη
Συζήτηση επί εισηγήσεως τμήματος Εσόδων του Δήμου το οποίο αφορά διαγραφές οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ
Συζήτηση – απόφαση υπό της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Λιμνών σχετικά με ενοικίαση οικοπέδου για δημιουργία πάρκινγκ
Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία : “Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών πληροφοριών GIS Δήμου Αγίου Νικολάου”
Έγκριση για την υποκατάσταση Αναδόχου Μελετητή της Σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ”
Έγκριση παραλαβής μελέτης από δωρεά με τίτλο : “ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΕΛΟΥΝΤΑΣ”
Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία μίσθωσης κάδων για   απόρριψη ογκωδών αντικειμένων
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 271/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία αφορά στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτιστικού , την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου με τίτλο “Διεξαγωγή υποβρύχιας συστηματικής γεωαρχαιολογικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Ολούντος στην Κρήτη”
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 307/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά υπογραφή Προγραμματικής Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας”
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την “Προμήθεια αναβατορίων για Σχολεία Δημοτικά κτίρια”
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την υπηρεσία : Εργασία για την Δήλωση των Ιδιοκτητών και Κοινόχρηστων Ακινήτων του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Εθνικό Κτηματολόγιο – 2019”
Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Μίσθωσης Μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη
Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016