Με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας, ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, με απόφασή του, αναθέτει σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας την άσκηση μίας σειράς αρμοδιοτήτων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην αντίστοιχη, για τον καθένα, Κοινότητα.

Οι αρμοδιότητές τους αφορούν:

– Τη χορήγηση πιστοποιητικών για απόσταξη στέμφυλων (σε ιδιοκτησίες κάτω του ενός στρέμματος)

-Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις κοινότητες.

– Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των κοινοτήτων.

– Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών και του αληθούς περιεχομένου, την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

Η απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.