Θέση Γενικού Γραμματέα υφίσταται πλέον στο Δήμο Σητείας. Η θέση προέκυψε μετά και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στην οποία κατά πλειοψηφία προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Βάσει της νομοθεσίας οι Δήμοι με την ανάλογη οικονομική δυνατότητα ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους, μπορούν να συστήσουν με τον ΟΕΥ τους θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.

Το θέμα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Αϊλαμάκης. Με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, δίδεται η ευκαιρία σύστασης μίας τέτοιας θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα, που θα υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που θα του εκχωρήσει. Αλλά και θα αναλάβει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων, που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. Μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση τα Συντονιστικά Συμβούλια, στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίηση τους προς τους στόχους του Δήμου.

Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να εκχωρεί κι άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου (εκτός από την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων).

Από την προαναφερόμενη απόφαση και την σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σητείας, προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 8.700 για το έτος 2019. Θα καλυφθεί όπως αναφέρθηκε από τους ΚΑΕ 00-6031.003 και 00-6053.006 του προϋπολογισμού του Δήμου. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 40.200,00 € περίπου, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.