Την προκήρυξη της διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης στο νέο γήπεδο Σισσίου ανακοινώνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου. Το έργο, όπως αναφέρει η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ έχει προϋπολογισμό 197.755,20€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να τα τοποθετήσει στα σημεία που θα του υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή ή την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής που θα οριστεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Πέμπτη 25η Ιουνίου 2020.

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός είχε γίνει και παλιότερα αλλά ο δήμος αναγκάστηκε να προχωρήσει στην επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης στο νέο γήπεδο Σισίου, μετά την ακύρωση της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ύστερα από κύκλο αποκλεισμών και προσφυγών. Στη διαδικασία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις προμηθευτές καταθέτοντας μειοδοτικές προσφορές από την οποία, εξαιρέθηκαν για διάφορους λόγους οι δύο και είχε μείνει ένας μόνο. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου είχε αποδεχτεί υποχρεωτικά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.