φωτογραφία αρχείου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου, υπό την προεδρία του Δημάρχου Αντώνη Ζερβού εγκρίθηκε ο Απολογισμός και η Χρηματική Διαχείριση 2019 του ΠΑΟΔΑΝ. Είχε έσοδα 1.133.907 €  και έξοδα 1.101.843 €. Ταμειακό Υπόλοιπο 32.000 €. Υπενθυμίζεται ότι τα κύρια έσοδα είναι η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, ύψους 800.000 €.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, κατακυρώθηκε στον προσωρινό μειοδότη «Μάρμι Α.Ε.», με έκπτωση 42,30% το έργο «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου από κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σίλα Καλοχωριανό». Το έργο ήταν προϋπολογισμού 850.000 €. Το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού εγκρίθηκε ομόφωνα.

– Κατακυρώθηκε, κατ’ αρχήν, στον προσωρινό μειοδότη την «Κόσμος Κατασκευαστική Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 44,45%, το έργο «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις φθορών από χρήσεις οδών, Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικών Κτηρίων», συνολικού προϋπολογισμού 495.000 (με ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, εξηγώντας ότι έχει ζητήσει από τις Υπηρεσίες του Δήμου, αν μπορεί, με πλήρως και νομίμως αιτιολογημένη απόφαση, το έργο να κατακυρωθεί στον δεύτερο στη σειρά μειοδότη, αφού ο πρώτος έχει αναλάβει και άλλο έργο τσιμεντοστρώσεων -ασφαλτοστρώσεων κλπ. του Δήμου, στο οποίο έχει επιδείξει μεγάλη ασυνέπεια.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σημείωση του Δημάρχου, ότι αν οι Υπηρεσίες αποφανθούν ότι μπορεί το έργο να ανατεθεί στον δεύτερο κατά σειρά εργολάβο, θα γίνει σχετική τροποποίηση της απόφασης. Ο κ. Ανδριώτης μειοψήφησε, τονίζοντας ότι εφ’ όσον τίθεται ζήτημα αφερεγγυότητας του εργολάβου, πρέπει να αποκλειστεί.