φωτογραφία αρχείου

Την κατασκευή τεχνικού στο ρέμα του Γούδουρα, προκηρύσσει η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με ανακοίνωσή της στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Το έργο προβλέπει να απομακρυνθούν από την κοίτη των  ρεμάτων της περιοχής του Γούδουρα μπάζα, απορρίμματα και βλάστηση, με τη χρήση κατάλληλων χωματουργικών μηχανημάτων και να  τοποθετηθούν έξι νέα σωληνωτά (τσιμεντοσωλήνες) διαμέτρου 1200mm στην κοίτη του ρέματος που διέρχεται από την περιοχή του Γούδουρα στο ύψος της οδού Πιλαλήματα-Γούδουρας, με σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικότητάς του  στο συγκεκριμένο σημείο.

Η αξία χωρίς ΦΠΑ του έργου είναι 60.000,00 € και η προθεσμία εκτέλεσής του τέσσερις μήνες.

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι την 8η Οκτωβρίου.