Υπεγράφη από την Αντιδημαρχία Πολεοδομίας η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» η οποία θα αφορά στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα ακόμη βήμα υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου που έχει θέσει σε εφαρμογή η Πολεοδομία για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες.
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών μέσω της οποίας τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου θα καταστούν ελεύθερα και διαθέσιμα προς τους επαγγελματίες και τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων και με χρήση ανοιχτών προτύπων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία Inspire και την κείμενη νομοθεσία.
Η εν λόγω υποδομή θα αξιοποιήσει και έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν για τον καποδιστριακό δήμο Ηρακλείου, με γεωγραφική επέκταση και επικαιροποίηση των δεδομένων και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακόμη και σε τετάρτου επιπέδου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ακόμη και την παροχή βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή άμεσα από τον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου χρήστη, χωρίς καμία γραφειοκρατία και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στην υπηρεσία.
Το άνοιγμα των δεδομένων θα συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και στην μείωση του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας αφού θα έχουν πλέον όλοι πρόσβαση σε πληροφορίες που μέχρι τώρα είναι δύσκολο, χρονοβόρο και ενδεχομένως κοστοβόρο να αποκτήσουν όπως:
→ Όρια οικισμών
→ Οδικό δίκτυο
→ Οριοθετήσεις ρεμάτων
→ Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης
→ Ρυμοτομικά σχέδια
→ Εγκεκριμένα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ
→ Ζώνες προστασίας αρχαιοτήτων
→ Δασικές εκτάσεις
→ Ζώνες αντικειμενικών αξιών
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης για ένταξη στην εφαρμογή και άλλων θεματικών ενοτήτων γεωχωρικών δεδομένων όπως:
→ Αρχείο Οικοδομικών Αδειών
→ Τεχνικών Έργων
→ Πρασίνου
→ Πολιτικής Προστασίας και Ετοιμορρόπων κατασκευών
→ Δημοτικής Περιουσίας
→ Παλιάς Πόλης
Είναι προφανές ότι με την υλοποίηση του έργου, υπηρετείται η διαφάνεια και η διαχειριστική υπευθυνότητα του Δήμου Ηρακλείου, ενώ επέρχεται σημαντική μείωση κόστους από την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών.