Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 3η  Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής εργασίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, τηλέφωνα 28423 40345 & 2842340346.