Αρχική_Τοπικά νέαΤα πεπραγµένα του Γενικού Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου το Α' Εξάµηνο του 2017

Τα πεπραγµένα του Γενικού Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου το Α’ Εξάµηνο του 2017

Από

Ημερομηνία

Η ∆ιοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΚΥ Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» ενηµερώνει του πολίτες για τα κυριότερα πεπραγµένα του Γενικού Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου για το Α΄ Εξάµηνο του 2017.

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

  1. Προκήρυξη τριών (3) θέσεων µόνιµων ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ των κάτωθι ειδικοτήτων:

α/α Προκηρυχθείσες Θέσεις Στάδιο Υλοποίησης

1 1 θέση Επιµ. Β΄ Παθολογίας Απέβη άγονη, σε εξέλιξη η διαδικασία επαναπροκήρυξης

2 1 θέση Επιµ. Β΄ Ορθοπεδικής Σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσης

3 1 θέση Επιµ. Β΄ Οδοντιατρικής Σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσης

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων µονίµων ιατρών ΕΣΥ από προκηρύξεις του 2016:

α/α Προκηρυχθείσες Θέσεις Ιατρών Στάδιο Υλοποίησης

1 1 θέση Επιµ. Β΄ Παθολογικής Ογκολογίας ∆ιορίστηκε

2 1 θέση Επιµ. Β΄ Κυτταρολογίας ∆ιορίστηκε

3 1 θέση Επιµ. Β΄ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ∆ιορίστηκε

4 1 θέση Επιµ. Β΄ Ψυχιατρικής για την Ψυχιατρική Αναµένεται ο διορισµός

5 1 θέση Επιµ. Β΄ Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αναµένεται ο διορισµός

6 1 θέση Επιµ. Β΄ Ορθοπεδικής Αναµένεται ο διορισµός

7 2 θέσεις Επιµ. Β΄ Παιδιατρικής ∆ιορίστηκαν

8 1 θέση Επιµ. Β΄ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Αναµένεται ο διορισµός

9 1 θέση Επιµ. Β΄ Αναισθησιολογίας ∆ιορίστηκε

10 1 θέση Επιµ. Β΄ Παιδοψυχιατρικής για την Ψυχιατρική Αναµένεται ο διορισµός

11 1 θέση Επιµ. Β΄ Παθολογικής Ανατοµικής Αναµένεται ο διορισµός

12 1 θέση Επιµ. Β΄ Γαστρεντερολογίας Αναµένεται ο διορισµός

13 1 θέση Επιµ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας ∆ιορίστηκε

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων µονίµων υπαλλήλων

α/α Κλάδος Στάδιο Υλοποίησης

1 1 υπάλληλος ΠΕ Νοµικών µε έµµισθη εντολή ∆ιορίστηκε

2 1 υπάλληλος ΠΕ Φαρµακοποιών (4Κ/2015) Απέβη άγονη, σε εξέλιξη η διαδικασία επαναπροκύρυξης

3 1 υπάλληλος ΤΕ Νοσηλευτικής (5Κ/2015) ∆ιορίστηκε

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων επικουρικών ιατρών

α/α Ειδικότητα Στάδιο Υλοποίησης

1 1 θέση Επιµ. Β΄ Παθολογίας για τη ΜΕΘ Προσελήφθη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7

η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος, Αύγουστος 2017

 

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων επικουρικών υπαλλήλων

α/α Κλάδος Στάδιο Υλοποίησης

1 1 υπάλληλος ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Προσελήφθη

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων υπαλλήλων µε συµβάσεις εργασίας Ι∆ΟΧ

α/α Κλάδος Στάδιο Υλοποίησης

1 20 υπάλληλοι ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Προσελήφθησαν

2 3 υπάλληλοι ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης Υποβολή αιτήσεων ενδιαφεροµένων

3 2 υπάλληλοι ∆Ε Μαγείρων Υποβολή αιτήσεων ενδιαφεροµένων

  1. Πρόσληψη των ακόλουθων υπαλλήλων µε σύµβαση από προγράµµατα του ΟΑΕ∆

α/α Κλάδος Στάδιο Υλοποίησης

1 1 υπάλληλος ΠΕ Ακτινοφυσικών Προσελήφθη

2 1 υπάλληλος ΤΕ Νοσηλευτικής Προσελήφθη

3 3 υπάλληλος ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών Προσελήφθη

4 1 υπάλληλος ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Προσελήφθη

5 3 υπάλληλος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού Προσελήφθη

6 1 υπάλληλος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων) Προσελήφθη

  1. Σε αναµονή έγκρισης πρόσληψης ενός υπαλλήλου ΤΕ Νοσηλευτικής µε 6µηνη σύµβαση για τη Μονάδα

Τεχνητού Νεφρού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1 Έργα-Προµήθειες Πρόοδος

Προµήθεια και Εγκατάσταση νέου Συστήµατος Πυρασφάλειας στην Παλιά Πτέρυγα, κόστους 60.678 € Ολοκληρώθηκε

Οριστική µετεγκατάσταση Επειγόντων Ιατρείων στο Ισόγειο της Παλαιάς Πτέρυγας

Πλεονεκτήµατα: ∆ιαχωρισµός Επειγόντων Ιατρείων από τα Τακτικά Ιατρεία, ανεξάρτητη είσοδος επί της οδού

Παλαιολόγου, ανακαινισµένοι χώροι, αξιοποίηση αδιάθετων χώρων, κτιριακές βελτιώσεις και προσθήκες χαµηλού

κόστους (≈2.500 €), καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών, βελτιωµένη αξιολόγηση από Επιθεωρητή ανανέωσης

πιστοποιητικού ISO (Μάιος 2017).

Ολοκληρώθηκε

Μετεγκατάσταση Τακτικών Ιατρείων και γραφείων σε νέους ανακαινισµένους χώρους Σε εξέλιξη

Συνολικές Αγορές Πάγιου Εξοπλισµού (Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού κλπ) κόστους 238.494,48 € .

Ενδεικτικά: Κλίβανος αποστείρωσης, πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, σύστηµα ψηφιοποίησης µαστογραφιών,

υστεροσκοπική αντλία, κλίβανος καλλιεργειών, εξοπλισµός πληροφορικής, φορεία, εξεταστικές κλίνες, κλιµατιστικά,

καρέκλες επισκεπτών κλπ)

Ολοκληρώθηκε

Συντήρηση και Επισκευή Κτιριακών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων κόστους 95.272,16 € Ολοκληρώθηκε

Συντήρηση και Επισκευή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού κόστους 95.796,18 € Ολοκληρώθηκε

Σύνταξη µελέτης και υποβολή αιτήµατος για χρηµατοδότηση για την αντικατάσταση των σωληνώσεων

fancoil της νέας πτέρυγας προϋπολογισµού 73.419,94 € Σε εξέλιξη

Σύνταξη µελέτης και υποβολή αιτήµατος για χρηµατοδότηση για την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής

Οξυγόνου προϋπολογισµού 200.000,00 € Σε εξέλιξη

Σύνταξη µελετών και υποβολή αιτηµάτων για χρηµατοδότηση ή ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων

Επενδύσεων για την προµήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Σε εξέλιξη

Σύνταξη µελετών και υποβολή αιτηµάτων για χρηµατοδότηση ή ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων

Επενδύσεων έργων ανακατασκευής κτιριακών υποδοµών (WC, θάλαµοι ασθενών, αδιάθετοι χώροι,

γραφεία, βοηθητικοί χώροι κλπ)

Σε εξέλιξη

Επισκευές: Εισόδου Επειγόντων Ιατρείων, κεντρικής εισόδου νέας πτέρυγας, εισόδου ακτινολογικού,

εισόδων κλιµακοστασίων, µαγειρείων, νέων ανελκυστήρων κλπ Ολοκληρώθηκε

Κτιριακές Βελτιώσεις (επισκευές, ελαιοχρωµατισµοί, ανακαινίσεις κλπ) στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε

Εργαστήρια, Κλινικές, θαλάµους νοσηλείας, λουτρά, διαδρόµους, χώρους αναµονής κλπ, µε τη συνδροµή

εθελοντών και του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

Ολοκληρώθηκε

Προγραµµατισµός νέων Κτιριακών Βελτιώσεων (επισκευές, ελαιοχρωµατισµοί, ανακαινίσεις κλπ) στα

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε Λουτρά, Θύρες, Θαλάµους, Βοηθητικούς Χώρους κλπ της Παλαιάς

Πτέρυγας

Σε εξέλιξη

Κατασκευή Ειδικού Θαλάµου Κρατουµένων κόστους 4.092 € Ολοκληρώθηκε

Μεταφορά Κεντρικού Αρχείου σε αδιάθετους χώρους Ολοκληρώθηκε

Β.1 Λοιπές Ενέργειες-∆ράσεις Πρόοδος

Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας Ολοκληρώθηκε

Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Προάσπισης των ∆ικαιωµάτων του Πολίτη Ολοκληρώθηκε

Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Λίστας Χειρουργείου και ορισµός Υπευθύνου Λίστας Χειρουργείου-

Ανάρτηση Λίστας Χειρουργείου στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου Ολοκληρώθηκε

Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Σήµανσης των Χώρων του Νοσοκοµείου-Τοποθέτηση επιγραφών και

οδηγιών προς νοσηλευόµενους και επισκέπτες Σε εξέλιξη

Ορισµός Υπευθύνου θεµάτων Ποιότητας Ολοκληρώθηκε

Επιτυχής ανανέωση πιστοποιητικού κατά ISO για τα τµήµατα Εξωτερικών Ιατρείων και Μονάδας

Τεχνητού Νεφρού Ολοκληρώθηκε

Σύνταξη Μελέτης Μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού εντός του νοσοκοµείου-Σε εξέλιξη η

διαδικασία προκήρυξης του έργου Ολοκληρώθηκε

Σύνταξη Μελέτης Ανάπτυξης Ψυχιατρικού Τµήµατος εντός του νοσοκοµείου-Σε εξέλιξη η εκπόνηση µελέτης Σε εξέλιξη

Σύνταξη Μελέτης Ανάθεσης Έργου Συντήρησης των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων-Σε εξέλιξη η

διαδικασία προκήρυξης Ολοκληρώθηκε

Σύνταξη µελετών εργασιών Συντήρησης και Επισκευής κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων Σε εξέλιξη

∆ιενέργεια διαγωνισµών για υλοποίηση του ΠΠΥ 2015 για όλα τα Νοσοκοµεία του Νοµού Σε εξέλιξη

Σύναψη σύµβασης µε το Παν/µιο Κρήτης για παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας νερού ύδρευσης Ολοκληρώθηκε

Εφαρµογή Ενοποιηµένων ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών (προµηθειών, προϋπολογισµών, λογιστηρίου) Σε εξέλιξη

Ενίσχυση του Ξενώνα «Αγάπη» µε προσωπικό Σε εξέλιξη

Προµήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστηµάτων και Αναβάθµιση Λειτουργικών Συστηµάτων Ολοκληρώθηκε

Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας νοσοκοµείου-Προσθήκη στοιχείων και πληροφοριών γα τον πολίτη Σε εξέλιξη

Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικής ηµερίδας για το προσωπικό µε θέµα: Νευρογλωσσολογικός

Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον Ολοκληρώθηκε

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου την 30-6-2017 εµφάνισε τη παρακάτω οικονοµική θέση:

Στοιχείο Τιµή (€)

Συνολικές εισπράξεις από επιχορηγήσεις του Υπουργείου και των Ασφαλιστικών Ταµείων 2.344.311,71

Συνολικές πληρωµές για δαπάνες λειτουργίας και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς προµηθευτές 2.804.368,55

Πληρωµές προσωπικού για εφηµερίες και υπερωριακή απασχόληση 540.255,22

Συνολικές απαιτήσεις Νοσοκοµείου από νοσήλια και εργαστηριακές εξετάσεις Εκτίµηση: 3.511.800,13

∆απάνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου για το 2016 3,344.623,77

Συνολικές υποχρεώσεις που εκκρεµούν προς προµηθευτές 2.835.110,30

Οφειλές νοσοκοµείου για δαπάνες εφηµεριών και υπερωριακή απασχόληση Εκτίµηση: 136.734,94

Ταµειακό Υπόλοιπο Νοσοκοµείου την 31-12-2016 2.631.768,45

Αναλυτικότερα, για το Α’ Εξάµηνο του 2017:

Στοιχείο Τιµή (€)

Συνολικές επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τα Ασφαλιστικά ταµεία

τα οποία αναλύονται ως εξής:

-Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από το Υπουργείο

-Επιχορήγηση από το Υπουργείο για Εφηµερίες Ιατρών και Αµοιβές Λοιπού Προσωπικού

-Εισπράξεις από απαιτήσεις νοσηλίων (ΕΟΠΥΥ και λοιπά ταµεία)

2.344.311,71

530.000,00

599.300,00

1.215.011,71

Πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών 1.010.749,85

Πληρωµή οφειλών τρέχοντος έτους 1.011.865,66

Πληρωµή τακτικών εφηµεριών και υπερωριακής απασχόλησης 540.255,22

Έσοδα που αφορούν σε νοσήλια και παρακλινικές εξετάσεις

Βεβαιωµένα έσοδα (υποβολές)

1.232.954,50

2.757.121,92

Καθαρό ταµειακό αποτέλεσµα (καθαρή θέση) – 1.156.095,28

Η ∆ιοίκηση, σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας,

καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας και της

ασφάλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τις δοµές ευθύνης της.

Ευχαριστούµε θερµά το προσωπικό του νοσοκοµείου και των δοµών ευθύνης µας για την καλή συνεργασία

και τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει για την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των φορέων

ευθύνης µας. Ευχαριστούµε επίσης τους τοπικούς φορείς και όλους τους πολίτες για την έµπρακτη υποστήριξή

τους και ενθαρρύνουµε κάθε πρωτοβουλία και υποβολή προτάσεων που συµβάλουν στην αναβάθµιση της

ποιότητας των υπηρεσιών µας.

 

 Η ∆ιοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη

Πρόσφατα άρθρα