Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΠρομήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην...

Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.994,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22-9-2017  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10,00.π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα