Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας και θα συζητήσει μεταξύ άλλων και τα εξής θέματα:

 • Συζήτηση επί της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
 • Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018.
 • Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 • Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.
 • Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών, ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών.
 • Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2018.
 • Έγκριση της με αρ. 55/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που αφορά στην ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου Ιεράπετρας.
 • Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2018.
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων για τις υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2018.
 • Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2018.

Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Νταραράς.