Με την υπ αριθμό 3352/11-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16Δ /30-1-2009 (ΑΔΑ: 64Θ1ΟΡ1Θ-Φ33), κηρύχθηκε αναδασωτέα η έκταση στις θέσεις Βιγλί- Πλατύβολο- Φαράγγι Νεράιδας Τ.Κ Κριών –Αγ. Γεωργίου- Μαρωνιάς- Επάνω Επισκοπής Περιφέρειας Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου εμβαδού 562.483,86 τ.μ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών από την ημέρα της  πραγματικής κυκλοφορίας του ΦΕΚ καθώς και αίτηση ακύρωσης εντός εξήντα ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της, στο οικείο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον στην έκταση αυτή.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ