Η Οικονομία της Κρήτης είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τουρισμό όπως επιβεβαιώνει η μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018», η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η οικονομία της Κρήτης εξαρτάται κατά 47,2% από τον τουρισμό, στοιχείο που μαρτυρεί την μεγάλη σημασία που έχει για το νησί.

«Η οικονομία τριών νησιωτικών Περιφερειών εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον τουρισμό, αφού η συνεισφορά του τουρισμού στο Περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, 71,2% στα Ιόνια Νησιά και 97,1% στο Νότιο Αιγαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά στα συμπεράσματά της η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη μελέτη «οι Περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται».

Βέβαια, ελλείψει στοιχείων για την περιφερειακή κατανομή της συνολικής τουριστικής δαπάνης, η εκτίμησή της γίνεται προσεγγιστικά, βάσει της κατανομής των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού όπως αποτυπώνονται από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με την εκτίμηση του ΑΕΠ της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το ΑΕΠ του 2018, αφετέρου την τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία κατανομή (στοιχεία 2016).

Λόγω της προσεγγιστικής φύσης των στοιχείων, η εικόνα που αναδεικνύεται είναι κατά κύριο λόγο ενδεικτική. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι – εξαιρούμενης της Αττικής – το Νότιο Αιγαίο, με κύρια οικονομική δραστηριότητα τον τουρισμό, έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ επίσης η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά έχουν από τα υψηλότερα.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, σε ότι αφορά την ποσοστιαία κατανομή των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού για το 2018 η Κρήτη έχει το 20% των συνολικών εσόδων, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28,2%. Οι δύο περιοχές κυριαρχούν στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα έχοντας ουσιαστικά τα μισά έσοδα του τουρισμού στη χώρα! Βέβαια για το Νότιο Αιγαίο η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018 φτάνει στο 97% και φανερώνει την απόλυτη εξάρτηση που υπάρχει στα νησιά αυτά από τον τουρισμό. Αντίθετα η Κρήτη έχει μια πιο ισορροπημένη σχέση διατηρώντας τη συμβολή του τουρισμού στο εντυπωσιακό 47%, αλλά παράλληλα, έχει έσοδα κι από άλλους τομείς. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η άμεση τουριστική δαπάνη του 2018 στην Κρήτη αποτιμάται στα 4,3 δις (4.317.000.000) όταν όμως το ΑΕΠ της Περιφέρειας ανέρχεται στα 9,1 δις ευρώ. (9.139.000.000). Την ίδια περίοδο η τουριστική δαπάνη στο Νότιο Αιγαίο είναι 6,1 δις (6.080.000.000) ευρώ και το ΑΕΠ της Περιφέρειας είναι 6,2 δις (6.260.000.000).

 

Και στην απασχόληση

Να σημειωθεί ακόμα πως ο τουρισμός, εκτός από την μεγάλη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας έχει μεγάλη συμβολή και στην απασχόληση και τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην μείωση της ανεργίας.

Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2018, ιδιαίτερα στο 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο, όπου η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά +2,1%, +3,1% και +7,9% αντίστοιχα, όπως παρουσιάζει η μελέτη.

Με δεδομένο ότι τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα και με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, η μελέτη εκτιμά πως οι θέσεις που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή του 2018 εκτιμάται σε 650 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται στο 36,7% έως 44,2% του συνόλου, όπως την αποτιμά η μελέτη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ