Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων για το κτηματολόγιο λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2019. Σε αντίθεση με τις παρατάσεις που χορηγήθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα και διατάραξαν τον ρυθμό κατάθεσης τους, δίνοντας την αίσθηση της αοριστίας για την τελική ημερομηνία, στην Π.Ε. Λασιθίου η παράταση προσδιορίστηκε από άλλη νομική διαδρομή, μετά από αίτημα όλων των Δήμων για λόγους έκτακτης ανάγκης εξ αιτίας φυσικών καταστροφών. Η ημερομηνία λήξης της ταυτίζεται με αυτήν της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Από τις 8 Οκτωβρίου οι δηλώσεις δεν θα είναι εμπρόθεσμες, υπόκεινται στο ενδεχόμενο επιβολής προστίμου (από 50 έως 1500 ευρώ, άρθρο 2 παρ.8α ν.2308/1995), η δε επεξεργασία τους θα γίνεται πιθανά σε δεύτερο χρόνο σε σχέση με τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στα γραφεία κτηματογράφησης: στον Άγιο Νικόλαο και στην Αθήνα, στην οδό Χαρ. Τρικούπη 24.

Δεν θα γίνονται δεκτές σε Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη, Οροπέδιο.

Διευκρινίζεται ότι θα δίνεται πρωτόκολλο εμπρόθεσμης προσέλευσης, παρότι ο έλεγχος και η παραλαβή θα γίνεται με ραντεβού μετά τις 7 Οκτωβρίου, μόνο στις περιπτώσεις που υποβάλλεται πλήρης φάκελος και τα γραφεία, εκείνη τη στιγμή, αδυνατούν να τον παραλάβουν λόγω μεγάλου πλήθους ταυτόχρονα υποβαλλομένων δηλώσεων.

Καλούνται οι πολίτες που έχουν δικαιώματα στην Π.Ε. Λασιθίου και δεν έχουν υποβάλει ακόμα δήλωση, να συνεκτιμήσουν ότι:

– Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές και οδηγίες για τον εντοπισμό του ακινήτου και τη συμπλήρωση των δηλώσεων, οι οποίες απλοποιούν την όλη διαδικασία. Πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν από τα γραφεία συλλογής δηλώσεων και ενημέρωσης των πολιτών σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη, Οροπέδιο, Αθήνα, από την ιστοσελίδα www.ktimalasithi.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο παροχής πληροφοριών 801 10 10 800.

– Σε όλη την Ελλάδα, σε περιοχές που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της κτηματογράφησης, τα δηλωθέντα δικαιώματα προσεγγίζουν το 100% του συνόλου των υπαρχόντων. Τα δικαιώματα, τελικά, δηλώνονται.

– Όσο πιο καθυστερημένα δηλώνονται τα δικαιώματα, με εκπρόθεσμες δηλώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα, το κόστος και η ταλαιπωρία για τον δηλούντα, και γίνονται ακόμη σοβαρότερα μετά την ανάρτηση, ιδίως εάν στηρίζονται στη χρησικτησία.

Οι πολίτες καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 7 Οκτωβρίου για να υποβάλουν τη δήλωσή τους.

 

Συνέπειες σε περίπτωση μη δήλωσης

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας, υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες:

– Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε (άρθρο 2 παρ 8 ν. 2308/1995)

– Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 παρ 8 ν. 2308/1995).

– Μετά τη λήξη της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (παρ.5 άρθρο 1 ν.3481/06). Το Ελληνικό Δημόσιο τίθεται πλέον εν δυνάμει, σε θέση αντιδίκου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α), όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4164/2013 ΦΕΚ Α΄ 156 / 09-07-2013), ακίνητα που θα γραφούν στους κτηματολογικούς πίνακες ότι ανήκουν σε άγνωστο ιδιοκτήτη, μετά από επτά 7 χρόνια, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφ’ όσον δεν ασκηθεί αγωγή.