Οι εργασίες κατασκευής στη μαρίνα της Mirum στα Πλευρά, θα ξεκινήσουν με τις αναγκαίες εκσκαφές στον χερσαίο χώρο για την κατασκευή των κτιρίων και των προσβάσεων. Ταυτόχρονα, με αξιοποίηση του υλικού των εκσκαφών θα πραγματοποιηθούν οι επιχώσεις στις θέσεις όπου απαιτείται και η κατασκευή των παραλιακών κρηπιδωμάτων. Στη συνέχεια, οι εργασίες κατασκευής στη θαλάσσια και τη χερσαία ζώνη της μαρίνας μπορούν να εκτελούνται ανεξάρτητα.

Στη θαλάσσια ζώνη θα γίνει πρώτα η κατασκευή των μώλων – κυματοθραυστών και των θωρακίσεων τους καθώς και των ύφαλων αναβαθμών (στη λιμενική εγκατάσταση πρόσδεσης και εξυπηρέτησης super-yachts και τις λιμενολεκάνες 1 και 2), ενώ ακολουθεί η διάστρωση των παραλιακών διαμορφώσεων (στη λιμενική εγκατάσταση πρόσδεσης και τη λιμενολεκάνη 2), η πόντιση του πλωτού προβλήτα και των μόνιμων αγκυροβολίων.

Στη χερσαία ζώνη προηγείται η διάνοιξη των οδικών προσβάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μηχανημάτων εργοταξίου και η μεταφορά δομικών υλικών  και ακολουθεί η κατασκευή των κτιρίων και τέλος η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η κατασκευή των λιμενικών έργων θα γίνει με πλωτά μέσα. Σημειώνεται ότι οι αναγκαίες ποσότητες αδρανών υλικών θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από τα προϊόντα των χερσαίων εκσκαφών στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, αλλά και από τις εκσκαφές για την κατασκευή των κτιρίων και τη διάνοιξη του οδικού δικτύου στο παρακείμενο ακίνητο Elounda Hills. Η μεταφορά των μηχανημάτων εργοταξίου και των δομικών υλικών για την κατασκευή των κτιριακών έργων και λοιπών χερσαίων διαμορφώσεων θα γίνει από την ξηρά, αλλά και από την θάλασσα.

 

Προκαλεί περιβαλλοντικές ανησυχίες

Τα παραπάνω αποτελούν αναμενόμενη περιγραφή.

Ωστόσο, η επισήμανση που γίνεται στην κατακλείδα της περιγραφής αναφέρει πως «τα έργα της μαρίνας δύνανται να κατασκευαστούν σε φάσεις ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα και τους διαθέσιμους πόρους του επενδυτή».

Στοιχείο που αποτελεί λογική επισήμανση, αλλά χωρίς δικλείδες ασφαλείας στην εκτέλεση των έργων εγκυμονεί σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.

 

Λιμενικά και χωματουργικά

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτυπώνει τις ανάγκες σε πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια κατά τη φάση κατασκευής, οι οποίες καταγράφονται ως εξής:

Για την κατασκευή των λιμενικών έργων θα απαιτηθούν περίπου 172.000 κυβικά μέτρα φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών και υλικών βάσης-υπόβασης για την κατασκευή της οδού πρόσβασης (ο κύριος όγκος των υλικών αυτών, περί τα 95.000 m3, απαιτείται για την κατασκευή των έργων της Λιμενολεκάνης 1).

Επίσης, θα απαιτηθούν περίπου 19.000 m3 υλικά επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων) για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης. Τέλος, θα απαιτηθούν 4.000m3 άμμου λατομείου κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης για τη διαμόρφωση των παραλιακών διαμορφώσεων της Λιμενικής εγκατάστασης πρόσδεσης και της Λιμενολεκάνης 2. Οι ποσότητες αυτές αδρανών υλικών θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από τα προϊόντα των χερσαίων εκσκαφών στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, αλλά και από τις εκσκαφές για την κατασκευή των κτιρίων και τη διάνοιξη του οδικού δικτύου στο παρακείμενο ακίνητο Elounda Hills. Επίσης, συμπληρωματικά, η προμήθειά τους δύναται να γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή άλλη νόμιμη πηγή.

 

Κρηπιδώματα, δομές

Έτοιμο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των κρηπιδωμάτων, των ανωδομών, των τεχνητών ογκολίθων τύπου ACCROPODETM II, των κτιρίων και την επίστρωση δαπέδων. Η προμήθεια του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνει είτε από υφιστάμενες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή του έργου είτε από εργοταξιακή μονάδα παρασκευής σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου.

Επίσης, θα απαιτηθούν σιδηρούς οπλισμός σκυροδέματος για τις ανάγκες των τεχνητών ογκολίθων και των ανωδομών, προκατασκευασμένα πλωτά στοιχεία, λοιπά εξαρτήματα και δομικά υλικά για την κατασκευή των κτιρίων.

Νερό και ηλεκτρική ενέργεια: σε μικρές ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών του εργοταξίου, οι οποίες θα καλυφθούν από τα δίκτυα του παρακείμενου ακινήτου Elounda Hills, αλλά και τα τοπικά δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Επίσης, σύμφωνα με την ΜΠΕ, κατά την κατασκευή θα παραχθούν 45.000 m3 υλικών βυθοκόρησης από την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα για την έδραση των λιμενικών έργων (σημειώνεται ότι δεδομένων των μεγάλων βαθών στη θέση των έργων, αλλά και του σχεδιασμού των λιμενικών έργων, οι εκσκαφές θαλασσίου πυθμένα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ δεν απαιτούνται εκσκαφές για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους δεδομένου ότι τα φυσικά βάθη είναι ικανοποιητικά). Ακόμα, βραχώδη υλικά χερσαίας εκσκαφής από την κατασκευή των κτιριακών υποδομών και τη διάνοιξη της οδού πρόσβασης, περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων που αφορούν σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών, άχρηστες συσκευασίες οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ. υλικών, μικροποσότητες υπολειμμάτων καυσίμων – λιπαντικών από τα μηχανήματα του εργοταξίου.

Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των ανωτέρω, μεγάλο ποσοστό των βυθοκορημάτων θα αξιοποιηθεί για τις προβλεπόμενες επιχώσεις. Η εναπομείνασα ποσότητα βυθοκορημάτων, και εφ’ όσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο), προτείνεται κατά κύριο λόγο να διατεθεί σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή. Εναλλακτικά, μπορεί να εξετασθεί και η χερσαία διάθεση ενός μέρους των βυθοκορημάτων σε νόμιμη εγκατάσταση που δύναται να δεχθεί τον τύπο αυτόν και την ποσότητα αυτή υλικού.

Τα βραχώδη υλικά εκσκαφής θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους στην κατασκευή του έργου. Τα απόβλητα θα συλλέγονται εντός του εργοταξιακού χώρου και στη συνέχεια θα διατίθενται στους ενδεδειγμένους χώρους με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής.

Σε ότι αφορά τα υπολείμματα καυσίμων – λιπαντικών θα συλλέγονται σε κατάλληλες δεξαμενές εντός του εργοταξίου και στη συνέχεια θα διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις αναγέννησης λιπαντικών ελαίων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ