Από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ  της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας  του ΥπΑΑΤ  έγινε γνωστό ότι η Ένωση ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.Σ , με έδρα το 1ο χλμ. Εθν. Οδού Σητείας –Αγ. Νικολάου, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών της καταχωρημένης ονομασίας  ”ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ” ΠΟΠ, μη ήσσονος σημασίας, που αφορά στην περιγραφή του προϊόντος, στην γεωγραφική περιοχή (προσθήκη Τοπικών Κοινοτήτων Λιθινών και Ορεινού), στην απόδειξη καταγωγής, στη μέθοδο παραγωγής και στο Δεσμό.

Η αιτούμενη τροποποίηση υλοποιείται με δαπάνες του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ). Το κείμενο της αίτησης βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/aithsh_prod_sitia_lasithiou_kritis.pdf.

Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ.  261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών  έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 07/10/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.  Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της υπ’ αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει όπου γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους  υποβάλλονται και κατατίθενται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Λ. Αθηνών 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10441, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ens….

Ο Δήμαρχος Σητείας

Πατεράκης Θοδωρής