Τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Βαγγέλης Μαυρικάκης για τη χρηματοδότηση του έργου «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού».
Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και την έλλειψη χώρου (κατά μήκος της εθνικής οδού) ο προτεινόμενος σχεδιασμός αποτελεί την βέλτιστη δυνατή λύση για να εξυπηρετηθεί το μεγαλύτερο τμήμα του παραλιακού μετώπου από την θέση Βαθύ μέχρι την είσοδο της πόλης.
Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας το οποίο μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος της Εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Σητείας από τον Κόμβο Κριτσάς μέχρι και την είσοδο του οικισμού Ίστρον, καθίσταται πιο εύκολη η κατασκευή του και είναι πλέον επιτακτικής ανάγκης η υλοποίηση του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.380.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Είναι ο γνωστός αγωγός ο οποίος θα τοποθετηθεί κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού από το Βαθύ μέχρι τον Αλμυρό, μήκους 8.366 μ. καθώς και η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων στην πορεία αυτή αλλά και αγωγούς συλλογής λυμάτων μέχρι ένα περιορισμένο βάθος στον οικισμό της Αμμουδάρας.
Όπως είπε ο κ. Μαυρικάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: Για το ποσό των 2.690.145,92 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μέσω του επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). Για το ποσό των 689.854,09 ευρώ (μη επιλέξιμη δαπάνη) που δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑΝ και αφορά την προεκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ύψους 15.160,13€ και τις εργασίες στην υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου ύψους 674.693,96 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ εκτιμά ότι η προκήρυξη του έργου θα δημοσιευτεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
Η απόφαση ένταξης στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως εξήγησε, αφορά το ποσό των 2.768.145,91 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται η επιλέξιμη δαπάνη των 2.690.145,92 και το υποέργο «Δαπάνη αρχαιολογικής επίβλεψης» κατά την υλοποίηση του έργου «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» αξίας 78.000 ευρώ.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ