Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.A. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», που εδρεύει στην Ιεράπετρα του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
106 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»(Για τη στελέχωση των ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ MEA) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ(Δ. Ιεράπετρας)

 

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕ Νηπιαγωγός *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
107 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ(Δ. Ιεράπετρας)

 

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

**ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2
108 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ(Δ. Ιεράπετρας)

 

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

**ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2
109 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ(Δ. Ιεράπετρας)

 

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

**ΔΕ Μαγείρων *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, 2ος Όροφος, υπόψη Προϊσταμένης Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης κας Πλουσάκη Αρετής (τηλ. Επικοινωνίας 2842340389).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιεράπετρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες à–Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πληροφορίες: Aρετή Πλουσάκη, ΤΗΛ.: 2842340389