Φωτογραφία αρχείου

Το έργο «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών – Κοινοχρήστων χώρων  –  δημοτικών κτιρίων 2018» θα δημοπρατηθεί στις 27 Φεβρουαρίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι η ημέρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Έχει προϋπολογισμό 495.000,00 € (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από την πρώην ΣΑΤΑ του Δήμου Αγίου Νικολάου και αφορά την συντήρηση τμημάτων οδών, δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δήμου,  αναφορικά με επείγουσες παρεμβάσεις και  άμεση αποκατάσταση από την φθορά του χρόνου και τις βλάβες από την χρήση των  οχημάτων  και ανθρώπων.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες που η εντολή εκτέλεσής τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Το έργο είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από δύο χρόνια περίπου, αλλά η δημοπράτησή του καθυστέρησε λόγω  άλλων πιο επειγουσών προτεραιοτήτων στο Δήμο, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ερωτώμενος σχετικά, ο Γ. Γραμματέας του Δήμου Γιάννης Στεφανάκης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με βάση  μελέτη του Δήμου,  αφορούν εργασίες επειγουσών παρεμβάσεων συντήρησης τμημάτων ασφαλτοστρωμένων οδών ή τσιμεντροστρωμένων οδών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, στεγανοποιήσεων ταρατσών, επιστρώσεων δαπέδων και πεζοδρομίων, πλακοστρώσεων,  επιστρώσεων με βιομηχανικό δάπεδο, σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους,  για 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σε σημεία που υπάρχει ήδη πρόβλημα ή που θα προκύψει κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου.

Οι εργασίες οδοποιίας της μελέτης αφορούν συντηρήσεις περίπου 1.500 μ. δημοτικών δρόμων  με υλικό οδοστρωσίας 3Α,  3.000 μ. δημοτικών δρόμων με ασφαλτοσκυρόδεμα και 1.000 μ. δημοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C12/15.

 

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων

Τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών θα γίνεται κατόπιν εγγράφων εντολών από την Δημοτική Αρχή. Η εντολή αυτή θα προκύπτει ύστερα από αξιολόγηση, των καταγραφών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάλογα με το βαθμό κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αλληλογραφία από τις δημοτικές  – τοπικές  κοινότητες, τμήματα τροχαίας και πολίτες.

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

1.Η επισκευή και συντήρηση τμημάτων των οδοστρωμάτων που  παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχο – αυλακώσεων, ακόμα και η βελτίωση βατότητας οδοστρώματος.

2.Η επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων (χρωματισμοί, επιχρίσματα, υγρομονώσεις, επενδύσεις, επιστρώσεις) πλακοστρώσεων κοινοχρήστων χώρων, υφιστάμενων πεζοδρομίων  που παρουσιάζουν  φθορές, καθιζήσεις, παραμορφώσεις και ρηγματώσεις.

Άμεσα ο εργολάβος που θα επιλεγεί, οφείλει να προβαίνει στην έναρξη της εκτέλεσης της υποδεικνυόμενης εργασίας  από την Υπηρεσία του Δήμου  διαθέτοντας πάντοτε τον απαιτούμενο αριθμό μέσων και συνεργείων, ώστε η εργασία να τελειώνει γρήγορα και μέσα στην τακτή προθεσμία που καθορίζεται από την Υπηρεσία.

Οι ταυτόχρονες επεμβάσεις με περισσότερα του ενός συνεργεία είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης έχει υποχρέωση να εκτελεί άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών που θα προκύπτουν, ύστερα από την ειδοποίηση του, είτε τηλεφωνικά, είτε με Φαξ, είτε με γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, όπου θα καθορίζονται οι θέσεις και το είδος των εργασιών.

Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα τεχνική περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελείται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και εντός του εγκεκριμένου συμβατικού οικονομικού αντικείμενου αποκλειόμενης υπέρβασης. Επειδή το έργο αφορά την συντήρηση και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των απρόβλεπτων αναγκών, όπως αυτές θα εμφανίζονται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα η σήμανση των επικίνδυνων σημείων με κώνους κλπ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 360 ημέρες.

 

r