Το Callimorpha quadripunctaria το συναντάμε στο φαράγγι του Ρίχτη του Sitia UNESCO Global Geopark. Πρόκειται για ένα είδος, το οποίο προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας”).

Αναφέρεται και ως Eupalagia quadripunctaria ή σπανιότερα Paraxia quadripunctaria.