Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΔυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών στη ΔΕΥΑΑΝ με ευνοϊκούς όρους

Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών στη ΔΕΥΑΑΝ με ευνοϊκούς όρους

Από

Ημερομηνία

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑΝ κος Βαγγέλης Μαυρικάκης, ενημερώνει και υπενθυμίζει στους Καταναλωτές ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. έτους 2018 με την οποία δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών με ευνοϊκούς όρους:

1.Το ποσό της οφειλής δύναται να ρυθμιστεί σε έως σαράντα οχτώ μηνιαίες δόσεις.

2.Όσον αφορά τους τόκους ισχύουν τα κάτωθι:

α) Απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των τόκων, εφ’ όσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ

β) Απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των τόκων, εφ’ όσον η οφειλή εξοφληθεί σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις

γ) Απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τόκων, εφ’ όσον η οφειλή εξοφληθεί σε δεκατρείς (13) έως εικοσιτέσσερις (24) δόσεις

δ) Απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των τόκων, εφ’ όσον η οφειλή εξοφληθεί σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις

3.Οι δόσεις θα είναι άτοκες.

4.Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50,00€) ευρώ.

5.Η  πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

6.Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

7.Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης.

8.Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:

α) Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και επανεγγραφή των τόκων που διαγράφηκαν

β) την άμεση  βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

1.Δεν εντάσσονται στο νέο διακανονισμό:

α)  Οφειλές που ήδη έχουν διακανονισθεί με προγενέστερες αποφάσεις

β) Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από αποσφράγιση υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.

Οι καταναλωτές, έχουν την «ευκαιρία» να διακανονίσουν –όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει- τις οφειλές τους με τους παραπάνω όρους, επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών της επιχείρησης στα τηλέφωνα 2841082520 & 2841082720 εσωτ. 2 ή στο email: deyaan.info@gmail.com αποστέλλοντας το αίτημά τους ή ζητώντας πληροφορίες.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Βαγγέλης  Μαυρικάκης

Πρόσφατα άρθρα