Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΓενική συνέλευση στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας

Γενική συνέλευση στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας, έχοντας υπ’ όψη:

1) Τα Άρθρα 6, 9, 10, 23, 44 του Καταστατικού.

2) Τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν.2040/92 περί κλίμακας δικαιώματος, στις Τοπικές Συνελεύσεις.

3) Το υπ’αρ. 26/1997 Π.Δ.

4) Την απόφαση 21252/1-7-97 του Νομάρχη Λασιθίου.

5) Το έγγραφο 13952/18-4-97 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου.

6) Τους θεωρημένους Κτηματικούς Καταλόγους των Μελών του   ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα Μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας που είναι εγγεγραμμένα στους κτηματικούς Καταλόγους του Οργανισμού, σε Τοπικές Συνελεύσεις, για την εκλογή αντιπροσώπων και ανάδειξη νέας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα  με τον παρακάτω Πίνακα.

 

α/α Τοπική

Συνέλευση

Αντιπρόσωποι Ημερομη-

νία

Τόπος Συνέλευσης Ώρα
Τακτικ Αναπληρ
01 Μύρτους(Toπ.Kοιν) 4 2 23-07-22 Γραφ.Τ.Κ. Μύρτου 08:00
02 Ν.Ανατολής(Τ.Κοιν) 7 3 Γραφ.Αγρ.Συλ.Στόμιο 08:00
03 Ιεράπετρας(Δήμος) 29 15 2ο Δ.Σχ.Ιεράπετρας 08:00
04 Κάτω Χωριού(Τ.Κ.) 6 3 Γραφ.Τ.Κ. Κ.Χωριού 08:00
05 Γρα Λυγιάς(οικισ) 4 2 Δημ.Σχ.Γρα Λυγιάς 08:00
06 Κεντρί-Βαϊνιά (Οικ) 5 3 Δημ.Σχολ.Κεντριού 08:00

 

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Μύρτου, περιλαμβάνονται οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Μαλλών, Χριστού, Μύθων, Μουρνιών, Ρίζας, Γδοχίων.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Νέας Ανατολής, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας και οι κάτοικοι του οικισμού Καλογέροι.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης  Γρα Λυγιάς, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των οικισμών Ποτάμοι και Σαράτση Κάμπος.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Ιεράπετρας, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου, Μεσσελέρων και Μακρυλιάς.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Κεντρί – Βαϊνιάς περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι του οικισμού Σταυρός.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Κάτω Χωριού, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Καββουσίου και Παχειάς Αμμου.

Οι Τοπικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο, την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στους Κτηματικούς Καταλόγους, ο αριθμός δε των ψήφων ανάλογα με την έκταση που αναγράφεται στους  Καταλόγους αυτούς, καθορίζεται στην παρακάτω Κλίμακα Δικαιώματος Ψήφου στις Τοπικές Συνελεύσεις.

Κλίμακα Δικαιώματος Ψήφου

                                        Στρέμματα                            Ψήφοι

                                 Από (5)  έως και (20)        ———-   1

                         Άνω των (20) έως και (50)       ———-   2

                         Άνω των (50) στρεμμάτων      ———-   3

 

Οι κάτοχοι εκτάσεων κάτω των (5) στρεμμάτων, μπορούν να συγκροτούν ομάδες προς κτήση δικαιώματος ψήφου, ορίζοντας εγγράφως τον εκπρόσωπό τους στην Τοπική Συνέλευση (εγγρ. ΔΓ 97Β/27-6-97 Υπουργείου Γεωργίας), πρέπει δε στην Τοπική Συνέλευση να παρευρίσκονται όλα τα Μέλη που συγκροτούν την ομάδα.

Για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου, αποτελεί προϋπόθεση η αυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών, που αποδεικνύεται με επίδειξη της Αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται ενώπιον τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τα Μέλη της Τοπικής Συνέλευσης και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο (2) ψηφολέκτες και ένα Πρακτικογράφο.

Στο ψηφοδέλτιο κάθε Τοπικής Συνέλευσης θα αναφέρονται  με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, θα τίθενται δε τόσοι σταυροί προτίμησης το ανώτερο, όσοι είναι οι Τακτικοί Αντιπρόσωποι που εκλέγει αυτή η Συνέλευση (βλ.  πίνακα).

Ψηφοδέλτιο Τοπικής Συνέλευσης         Μύρτου: Σταυροί το ανώτερο     (4)

         ”                 ”              ”                  Ανατολής:       ”       ”        ”             (7)

         ”                 ”              ”                Γρα Λυγιάς:       ”       ”        ”             (4)

         ”                 ”              ”                Ιεράπετρας:       ”       ”        ”           (29)

         ”                 ”              ”          Κεντρί-Βαϊνιάς:       ”       ”        ”             (5)

         ”                 ”              ”            Κάτω Χωριού:       ”       ”        ”             (6)

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα Μέλη του  Τ.Ο.Ε.Β. ανεξάρτητα από την έκταση των κτημάτων που κατέχουν μέσα στη Ζώνη Άρδευσης  του Οργανισμού, εκτός εάν είναι υπερήμεροι οφειλέτες προς τον Οργανισμό ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παρ.3 του Καταστατικού.

Η υποψηφιότητα γνωστοποιείται με σχετική αίτηση που  υποβάλλεται στον Οργανισμό, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης των Τοπικών Συνελεύσεων, δηλαδή μέχρι την 14:30 της 19-07-2022, ημέρα Τρίτη.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 08:00 και θα τελειώσει την 14:00, εκτός εάν περιμένουν ψηφοφόροι, οπότε με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής παρατείνεται η διαδικασία μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι περιμένουν.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία το Σάββατο 23-07-2022 τότε οι Τοπικές Συνελεύσεις  θα πραγματοποιηθούν την επομένη, ημέρα  Κυριακή 24-07-2022, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι όσο αφορά την Τοπική Συνέλευση Ιεράπετρας, λόγω του μεγάλου αριθμού των ψηφοφόρων και χάριν της διευκόλυνσής τους, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας σε τρία (3) εκλογικά τμήματα.

Ο Πρόεδρος

Εμμ.Νικ.Παπαδάκης                                                                                                                   

Πρόσφατα άρθρα