Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΠρόσληψη δέκα ατόμων στο Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσληψη δέκα ατόμων στο Δήμο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα ατόμων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (αποκομιδή απορριμμάτων) στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, την οποία θα προμηθευτούν από το Πρωτόκολλο του Δήμου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07, την οποία θα προμηθευτείτε από το Πρωτόκολλο του Δήμου.

3. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

• είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.

• είτε αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, στο Δημαρχείο Ιεράπετρας.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά είναι μέχρι και τη Δευτέρα  21/11/2022. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2842340408-411-412-415.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Μαρία Ρουμελιωτάκη

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα