Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΠρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο...

Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας συγκεκριμένα:

  •  Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ΄ + Ε’ ή CΕ κατηγορίας– με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη.
  • Δύο (2) άτομα ΔΕ Υδραυλικών με άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει.
  • Δέκα (10) άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.
  • Δύο (2) άτομα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Ρ.Παπατζανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2842340331-364).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 2/6/2023 έως και 12/6/2023.

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

 Χρυσούλα Χατζημαρκάκη

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα