Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας που εδρεύει στην Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου και συγκεκριμένα των εξής:

  1. Τέσσερις Εργάτες Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 101)
  2. Ένα Χειριστή Μηχανημάτων Έργου [Προωθητή Γαιών (Ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄)]  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κωδ. 102)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Μανουσάκη Γεωργίας ή κας Λιαπάκη Εμμανουέλας (τηλ. επικοινωνίας: 2842340363-364) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερώ.