Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής-Υποβολή Ενστάσεων

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για τους πίνακες προσωρινής κατάταξης για την ανακοίνωση με αρ. 10773/11-10-2017, για την πρόσληψη 3 ατόμων, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» στην επικράτεια του Δήμου Ιεράπετρας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, μπορούν να κατατίθενται για δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης (10/11/2017  και ως τις 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα).

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (ώρες 8:30΄-14:00΄), κατά τις εργάσιμες ημέρες.