ΑρχικήΕκλογές 2019Συνδυασμοί και υποψηφιότητες στους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού Λασιθίου

Συνδυασμοί και υποψηφιότητες στους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού Λασιθίου

Από

Ημερομηνία

Με το νόμο 4555/2018(ΦΕΚ133/ΤΑ’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως  τριακοσίων κατοίκων, θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση  που δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (2019) και την ενημέρωση των πολιτών, παρουσιάζομε στη συνέχεια τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης των συνδυασμών και για τους τέσσερις δήμους του Νομού Λασιθίου.

1.Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου της κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται. Μόνο η εκλογή του προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μεμονωμένες (εκτός συνδυασμών) υποψηφιότητες και με χωριστή κάλπη.

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του μόνο. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα  από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 1. Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%).Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν(1).

3. Ποσόστωση. Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού (και όχι επί του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου , όπως όριζε ο Ν 3852/2010).

 1. Κοινότητες

Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων είναι:

. Το συμβούλιο της κοινότητας.

. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως  δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001- 10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμούς περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψηφίους συμβούλους της κοινότητας.

Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Κατ’ εξαίρεση, σε κοινότητες που εκλέγουν πενταμελές συμβούλιο, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά ένα (1) ακόμη υποψήφιο.

Ο αριθμός  των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

 1. Σταυροί προτίμησης

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που  αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από  τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία  από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες  που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή, εντεκαμελή ή δεκαπενταμελή συμβούλια.

Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Με το νόμο 4555/2018 αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων (πρόεδροι και συμβούλια κοινοτήτων) από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή μεμονωμένων υποψηφίων (στις κοινότητες έως 300 κατοίκους) στο μικρό επίπεδο της κοινότητας, που διαχειρίζεται κυρίως θέματα καθημερινότητας.

 

Για τους Δήμους του Ν. Λασιθίου

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την κατάρτιση των συνδυασμών εκλογής των μελών του δημοτικού συμβουλίου, των συμβούλων κοινότητας και των προέδρων σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων(300) κατοίκων σε όλους τους δήμους του νομού Λασιθίου.

 

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 1. Μόνιμος πληθυσμός:27.074
 2. Πραγματικός πληθυσμός ή de facto πληθυσμός:28.033
 3. Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου:27
 4. Αναλογούσες έδρες ανά εκλογική περιφέρεια.

Δ Ε ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:20

Δ Ε ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ:3

Δ Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ:4

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων:27

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων:35

6.Ποσόστωση [στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27·40%) και στο μέγιστο αριθμό 14(35.40%)]

7.Κοινότητες

Δ Ε ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινότητα Αγίου Νικολάου: εντεκαμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ελούντας:επταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Κριτσάς:επταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Βρουχά: πρόεδρος

Κοινότητα Έξω Λακωνίων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Έξω Ποτάμων: πρόεδρος

Κοινότητα Ζενίων: πρόεδρος

Κοινότητα Καλού Χωρίου : πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Κρούστα: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Λιμνών: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Λούμα : πρόεδρος

Κοινότητα Μέσα Λακωνίων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Πρίνας : πρόεδρος

Κοινότητα Σκινιά : πρόεδρος

Δ Ε ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ

Κοινότητα Βραχασίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Κοινότητα Νεαπόλεως: επταμελές  συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Αγίου Αντωνίου: πρόεδρος

Κοινότητα Βουλισμένης : πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Βρυσών : πρόεδρος

Κοινότητα Καρυδίου: πρόεδρος

Κοινότητα Καστελλίου  Φουρνής: πρόεδρος

Κοινότητα Λατσίδας: πρόεδρος

Κοινότητα Νικηθιανού: πρόεδρος

Κοινότητα Φουρνής: πρόεδρος

Κοινότητα Χουμεριάκου: πρόεδρος

 

Β. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1.Μόνιμος πληθυσμός: 26.200

 1. Πραγματικός η de facto πληθυσμός: 26.046

3.Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου:27

 1. Αναλογούσες έδρες ανά δημοτική ενότητα.

Δ Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: 24

Δ Ε ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ: 3

 1. Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων: 27

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 35

 1. Ποσόστωση[ στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων είναι 11(27·40%)και στο μέγιστο αριθμό14(35·40%)]

Κοινότητες

Δ Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Κοινότητα Ιεράπετρας: εντεκαμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Αγίου Ιωάννου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ανατολής : πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Γδοχίων : πρόεδρος

Κοινότητα Καβουσίου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Καλαμαύκας: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Κάτω Χωρίου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Μακρυλιάς: πρόεδρος

Κοινότητα Μαλών: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Μεσελέρων: πρόεδρος

Κοινότητα Μεταξοχωρίου: πρόεδρος

Κοινότητα Μουρνιών: πρόεδρος

Κοινότητα Μύθων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Μύρτου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Παχείας  Άμμου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ρίζης: πρόεδρος

Κοινότητα Χριστού: πρόεδρος

Δ Ε ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ορεινού: πρόεδρος

Κοινότητα Σταυροχωρίου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Σχινοκαψάλων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

 

Γ. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1.Μόνιμος πληθυσμός:2.387

2·Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 2.357

3.Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου:17

4.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων:17

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 22

 1. Ποσόστωση[στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων είναι 7 (17·40%) και στο μέγιστο αριθμό 9(22·40%)]

Κοινότητες

Κοινότητα Αβρακόντε: πρόεδρος

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου: πρόεδρος

Κοινότητα Καμινακίου: πρόεδρος

Κοινότητα Κάτω Μετοχίου: πρόεδρος

Κοινότητα Λαγού : πρόεδρος

Κοινότητα Μαρμακέτου: πρόεδρος

Κοινότητα Μέσα Λασιθίου: πρόεδρος

Κοινότητα Πλάτης: πρόεδρος

Κοινότητα Τζερμιάδου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ψυχρού: πρόεδρος

 

Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.Μόνιμος πληθυσμός: 19.720

 1. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 19.559

3.Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου: 27

 1. Αναλογούσες έδρες ανά δημοτική ενότητα.

ΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:3

Δ Ε ΛΕΥΚΗΣ : 2

Δ Ε ΣΗΤΕΙΑΣ : 20

Δ Ε ΑΝΑΛΗΨΗΣ :2

 1. Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων: 27

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων:36

 1. Ποσόστωση[ στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων είναι 11(27·40%) και στο μέγιστο αριθμό 14(36·40%)]
 2. Κοινότητες

Δ Ε ΙΤΑΝΟΥ

Κοινότητα Ζάκρου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Καρυδίου : πρόεδρος

Κοινότητα Μητάτου : πρόεδρος

Κοινότητα Παλαιοκάστρου : πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Δ Ε ΛΕΥΚΗΣ

Κοινότητα Αγίας Τριάδος: πρόεδρος

Κοινότητα Απιδίων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Αρμένων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Ζήρου : πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Παπαγιαννάδων: πρόεδρος

Κοινότητα Χανδρά: πρόεδρος

Δ Ε ΣΗΤΕΙΑΣ

Κοινότητα Σητείας: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Σητείας : πρόεδρος

Κοινότητα Αχλαδίων : πρόεδρος

Κοινότητα Έξω Μουλιανών: πρόεδρος

Κοινότητα Κατσιδωνίου: πρόεδρος

Κοινότητα Κρυών: πρόεδρος

Κοινότητα Λάστρου: πρόεδρος

Κοινότητα Μαρωνίας: πρόεδρος

Κοινότητα Μέσα Μουλιανών: πρόεδρος

Κοινότητα Μυρσίνης: πρόεδρος

Κοινότητα Πισκοκεφάλου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Πραισού: πρόεδρος

Κοινότητα Ρούσσας  Εκκλησίας: πρόεδρος

Κοινότητα Σκοπής: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Σταυρωμένου: πρόεδρος

Κοινότητα Σφάκας: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Τουρλωτής: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Χαμεζίου: πρόεδρος

ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κοινότητα Λιθινών: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Περιβολακίων: πρόεδρος

Κοινότητα Πεύκων: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

Κοινότητα Χρυσοπηγής: πρόεδρος

 

Μια ανάλυση από τους: Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη και Γεώργιο Κων. Μηλιαρά

* Ο κ. Δοξαστάκης είναι τ. Δήμαρχος Χερσονήσου και πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

** Ο κ. Μηλιαράς είναι τ. Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου και γενικός γραμματέας της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα