Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117  Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019)  τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής  ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-7-2019.

Για υπαγωγή στη ρύθμιση  υποβάλλεται αίτηση  στην αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-9-2019.

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100)  με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και  τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:

● Εφάπαξ με απαλλαγή  100%

● σε  2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή  80%
● σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή 70%

●  σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή  60%
● σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση . Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και με ελάχιστο ποσό δόσης είκοσι (20) €. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

 Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.   

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις  ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες , στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων καθώς και όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ενημερώνουμε ότι με τον παραπάνω Νόμο υπάρχει η δυνατότητα  αρχικής δήλωσης ή  διόρθωσης :

Α)  σε όσους έχουν  διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες  ακινήτων  ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου

Β) σε όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους  (οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα) για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -Τ.Α.Π.

Γ) για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία το αργότερο μέχρι 10-7-2019 προκειμένου να είναι δυνατή η  ταμειακή βεβαίωση της οφειλής και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση.

Καλούνται οι υπόχρεοι οφειλέτες, αν συντρέχει περίπτωση να προσκομίσουν τα  στοιχεία και να   υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι  και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσομε σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:  στο Δημ. Κατάστημα Σητείας  28433- 40532 ή 40522 , στη Δημ. Ενότητα Ιτάνου 28433-40802 , στη Δημ. Ενότητα Λεύκης 28433-40002 και στη Δημ. Ενότητα Ανάληψης 28430-51105.

Ο  Δήμαρχος Σητείας

ΘΟΔΩΡΗΣ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ