Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (2ος όροφος) επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, την 22α Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να διεξαχθεί επανάληψη της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 795/17-9-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η διαδικασία θα γίνει με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται στοάρθρο74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα76του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος

Μεραμβελλιωτάκης Νίκος