Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, προκειμένου να διεξαχθεί επανάληψη της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 795/17-9-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μεραμβελιωτάκης, προστίθεται ότι η διαδικασία θα γίνει με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα76 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα.