Σε επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης στο νέο γήπεδο Σισίου, θα προχωρήσει ο Δήμος, μετά την ακύρωση της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ύστερα από κύκλο αποκλεισμών και προσφυγών.

Στη διαδικασία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις προμηθευτές καταθέτοντας μειοδοτικές προσφορές από την οποία, εξαιρέθηκαν για διάφορους λόγους οι δύο και είχε μείνει ένας μόνο.

Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε (υποχρεωτικά) την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θα απαιτήσει 50 μέρες τουλάχιστον και θα γίνει με τους ίδιους όρους, αφού, όπως επισημάνθηκε, κρίθηκαν και δεν εντοπίστηκε πρόβλημα που να σχετίζεται με αυτούς.
Ν.Τ.