Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοινώθηκε σήμερα η ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Εμμ. Καλλιονάκη στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Στο ΦΕΚ αναφέρεται:

Αποφασίζουμε τη λήξη της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ανδρέα, και διορίζουμε τον ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γρηγορίου, Πτυχιούχο Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρα (Ρουμανία), ως Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο, με τριετή θητεία, σύμ-φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012.(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 15/7-1-2020).(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 104936183/8-1-2020).