«Ο κόσμος να προσέχει ιδιαίτερα, γιατί σε περίπτωση καταγγελίας και προστίμου ο δρόμος είναι χωρίς γυρισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά», τονίζει στην ΑΝΑΤΟΛΗ και στο ρεπορτάζ του Νίκου Σγουρού ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου Μιχάλης Βασιλάκης, σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα που καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2233, τεύχος Β΄ της 11-6-2020) στο πλαίσιο των μέτρων για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.
Όπως αναφέρει ο κ. Βασιλάκης, τα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση θα είναι, προσθέτει, «πολύ τσουχτερά», φτάνοντας ακόμη και μέχρι τις 5.000 ευρώ (συσσωρευτικά), ενώ σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την αρχική υποτροπή το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται. «Μακάρι ο κόσμος να συνετιστεί και να μην σημειωθούν καθόλου παραβατικότητες», σημειώνει.
Στην ερώτηση μας για το πώς κυλά η λειτουργία του τμήματος μετά την άρση της καραντίνας και με τα μέτρα που ισχύουν, ο Διοικητής απαντά πως μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία δεν έχει παρουσιαστεί κανένα θέμα. «Συνεχίζουμε, βεβαίως, να προσέχουμε και να κινούμαστε βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας» αναφέρει, προσθέτοντας πως εντός των οχημάτων υπάρχουν αντισηπτικά, μάσκες και ό,τι άλλο απαιτείται αυτή την περίοδο. «Προσέχουμε, προσπαθούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο συνέχεια», τονίζει.
Αναφορικά με την ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών την περίοδο της πυροπροστασίας, ο κ. Βασιλάκης αναφέρει πως έχουν προσληφθεί 20 εποχικοί υπάλληλοι που έχουν μοιραστεί στις Π.Υ. Ιεράπετρας και Σητείας. Επίσης, λειτουργεί ένα νέο εποχικό κλιμάκιο της Π.Υ. στον Χανδρά της Σητείας.

 

Επισημάνσεις του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου

Όπως αναφέρει σε άρθρο του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ. Ν. Λασιθίου Μιχάλης Ε. Βασιλάκης με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2233, τεύχος Β΄ της 11-6-2020), καθορίζονται διοικητικά πρόστιμα στο πλαίσιο της έκδοσης κανονιστικών διατάξεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιβολή διοικητικών μέτρων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.
Με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης καθορίζονται- ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
– Καθορίζεται το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής και είσπραξης των Διοικητικών προστίμων, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
– Κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας σε τρείς κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού).
– Ταξινομούνται σε διαβάθμιση οι παραβάσεις και το ύψος του προστίμου των επιχειρήσεων -εγκαταστάσεων ανάλογα με α. τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων , μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (απουσία εγκατάστασης, πλημμελή λειτουργία -συντήρηση ασυμβατότητα προδιαγραφών), β. τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων δομικής πυροπροστασίας και γ. τη σοβαρότητα παραλείψεων συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.
– Τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ως προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε ακάλυπτους και οικοπεδικούς χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
– Καθορίζονται οι συντελεστές προστίμου και προσαυξήσεις σε περίπτωση υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Καταβολή προστίμου με έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Ο υπαίτιος οφείλει να μεριμνήσει για την καταβολή του προστίμου μέσω της έκδοσης παραβόλου από την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου και να προσκομίσει ή να αποστείλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο το έντυπο της πληρωμής παραβόλου στην αρμόδια Δ.Ι.Π.Υ.Ν που εξέδωσε την συγκεκριμένη Διοικητική πράξη, ώστε η τελευταία να το δεσμεύσει.

Βεβαίωση διοικητικού προστίμου στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

Με την παρέλευση τριάντα ημερών από την νομότυπη επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου στον υπαίτιο εφ’ όσον το Διοικητικό πρόστιμο δεν έχει εξοφληθεί με την ανωτέρω διαδικασία η αρμόδια Δ.Ι.Π.Υ.Ν. προχωρά σε βεβαίωση του Διοικητικού προστίμου στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο παραβάτης.
Μετά από την βεβαίωση των προστίμων ακολουθεί η είσπραξη τους από την Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Υπολογισμός προστίμου

Το Επιβαλλόμενο Διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο. Τελικό επιβαλλόμενο ποσό προστίμου.
Π= (ΒΠ1+ΒΠ2+…+ΒΠν* ΣΒ
Όπου:
Π: Το συνολικό ποσό προστίμου σε ευρώ
ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί στον κωδικό παράβασης
ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου.
Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 167του ν. 4662\2020(Α΄27) ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο 200 ευρώ και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης εντός του 1 έτους από την αρχική υποτροπή το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

Διαδικασία επιβολής προστίμων

Εφ’ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε γραπτή σύσταση με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τάσσει μέγιστη προθεσμία 20 ημερών στον ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή- εργοδότη της οικονομικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ακολουθείται η διαδικασία του προστίμου.