Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΠροτείνεται η ίδρυση μουσικού σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας

Προτείνεται η ίδρυση μουσικού σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

 
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 5.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα συζήτησης:
– Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, Άξονας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση-αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Α.Π.Θ. Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
– Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Μεσολογγίου (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο Λασιθίου (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Ψήφισμα υπέρ της σύστασης Συλλόγου Φίλων Στήριξης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
– Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
– Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
– Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας , κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016, για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Απευθείας ανάθεση μέρους των υλικών της προμήθειας «Συντήρηση- επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
– Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ιεράπετρας έτους 2016 (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
– Επιστροφή ποσού σε καταναλωτή ύδρευσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Νήσου Χρυσής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1678/11-8-2015 (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής )
– Τροποποίηση της με αρ. 235/2015 απόφασης Δ.Σ., παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη στέγαση του Α.Σ. Κουτσουρά (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
– Ίδρυση μουσικού σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
– Λειτουργία εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για τη μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
– Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκποιήσεων, μισθώσεων- εκμισθώσεων (Π.Δ. 270/81), για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και Επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70€ του Δήμου, έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και Επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70€, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Μακρυλιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
– Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κ.Δ.Α.Π. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2015-2016, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
– Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας για «Επιχείρηση αναψυχής & Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με έξι (6) ηλεκτρονικούς υπολογιστές» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
– Έκφραση άποψης για τη Μ.Π.Ε. «Ξενοδοχειακή μονάδα 5* και τελικής δυναμικότητας 800 κλινών της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
– Γνωμοδότηση επί θεωρημένης προσωρινής οριοθέτησης ρέματος στην θέση «Πλατιά Όψη» Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στον Κουτσουρά και αντικατάσταση περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Κουτσουρά» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αδιαβάτου. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Δεξαμενών Άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
– Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικές Δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Τζιρβελάκης

Κοινοποίηση:
Α. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :
1. κ. Φανουράκη Μαρίνα
2. κ. Περάκη Αναστασία
3. κ. Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή
4. κ. Προϊστάκη Μιχαήλ
Β. Περιφερειακούς Συμβούλους :
1. κ. Γουλιδάκη Ιωάννη
2. κ. Δασκαλάκη Νικόλαο
Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα