Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο.

Οι ειδικότητες είναι ΠΕ Κτηνιάτρου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) και ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) για διάστημα 8 μηνών και οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τέρμα Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπ’ όψιν  κας Χειμωνίτη Κυριακής ή κου Μαντζουράνη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 28413-40338 & 28413-40345).