Οι συχνοί έλεγχοι ποιότητας του πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριό  της Διεύθυνσης Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης καθώς επίσης και σε διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο, έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η Διεύθυνση στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας.

Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα του νερού όλων των δεξαμενών του Δήμου, καθώς  επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού κυρίως στα δίκτυα ύδρευσης απευθείας, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Υ.Α.Α. Ιεράπετρας  ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της  ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μαστοράκης Πέτρος