Τέσσερις αστυνομικές και ναυτικές ακαδημίες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία αναπτύσσουν από κοινού μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα καταστήσει δυνατή την αναγνώριση προσώπου και την ταυτοποίηση,