Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΠρόσληψη προσωπικού από τη ΔΕΗ στο νομό Λασιθίου

Πρόσληψη προσωπικού από τη ΔΕΗ στο νομό Λασιθίου

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαεννέα ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 8 μήνες 1
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 8 μήνες 1
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών 8 μήνες 2
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Δ. Σητείας) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων 8 μήνες 5
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Δ. Σητείας) ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής 8 μήνες 2
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Δ. Σητείας) ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής 8 μήνες 1
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων) 8 μήνες 1
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΔΕ Μαγείρων 8 μήνες 1
Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου  (Δ. Σητείας) ΥΕ Εργάτες/τριες 8 μήνες 5

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 3/2022 (ΑΗΣ ΑΘ 3642/25.11.2022), στο σχετικό Παράρτημα («Παράρτημα ΣΟΧ/ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ /ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ») με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 αλλά και  στο Ειδικό Παράρτημα Α(1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «05.02.2020», τα οποία αναρτώνται στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου που προκηρύσσει τις ανωτέρω θέσεις, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σητείας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στα Κεντρικά Γραφεία (ΔΕΠΑΝ) στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 3/2022, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα, καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΔΕΗ Όμιλος Ανθρώπινο Δυναμικό Ευκαιρίες Καριέρας à Προκηρύξειςà Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (8μήνες).

 Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου κα Ξενικάκη Βικτωρία, v.xenikaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63162 και κα Ανδρεαδάκη Ελένη, e.andreadaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63075.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ,  Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ, υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας  ή  Ανδρεαδάκη Ελένης  (τηλέφωνα επικοινωνίας : 28430 – 63162 & 28430 – 63075).

Επίσης οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία στην οποία να δηλώνουν είτε:

–        Ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.).

–        Ότι έχουν απασχοληθεί και συγκεκριμένα: i) την εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.),  ii) τη σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και iii) τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα