Ο κόλπος του Μεραμπέλλου

Φωτογραφία: Λεωνίδας Κλώντζας