Ο κόλπος του Μεραμπέλλου

Μια μέρα μετά την πανσέληνο!