Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας υπό την προεδρία του αντιδημάρχου κ. Νίκου Λαντζανάκη συζητήθηκε η σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Η αναμόρφωση απαιτήθηκε προκειμένου να ενισχυθούν αντίστοιχα κωδικοί εσόδων για να καταβληθεί η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου και θα απασχοληθούν στις επαναληπτικές της 2ας  Ιουνίου. Συνολικά το ποσό είναι της τάξης των 25.300 ευρώ.

Με την απόφαση 235/2018 εγκρίθηκαν οι όροι της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια νέων μηχανημάτων του Δήμου Σητείας προϋπολογισμού περίπου 235.000 ευρώ. Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν δύο υποψήφιοι. Με την 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υποψηφίων και ακολουθεί το επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Η απόφαση μαζί με το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους δύο συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση και αν χρειαστεί να κάνουν σύμφωνα με την νομοθεσία, ένσταση. Πράγματι ο ένας εκ των δύο έκανε προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ και κατόπιν σχετικής απάντησης αυτής προς το Δήμο θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με αυτήν, δηλαδή να ακυρωθεί εν μέρει η απόφαση 37/2019, να ζητηθούν νέα στοιχεία από την προσβάλλουσα εταιρία προκειμένου να γίνει επαναξιολόγηση των τεχνικών προσφορών προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία..

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ